ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

99999 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 7-10-64 
99999 ประกาศปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนเยาะ หมู่ 6 - บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20   27-9-64
99999 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเปือย ที่ 10     27-9-64
99999

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   23-7-64

99999 ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู   23-6-64
99999 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  2564    21-5-64
99999 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   2564    19-5-64
99999 ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ 2564 29-4-64
99999 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของปีงบประมาณ 2563     26-01-64
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่องสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2563    26-04-63
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบีงมะลู เรื่อง สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2564    26-04-64
99999 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        11-3-64
 99999  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒   21 ม.ค. 64
 99999  กิจกรรมนำร่อง ตำบลบึงมะลู   11 ม.ค. 64
 99999  เชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
 99999  ประกาศเรื่องระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ2564
 99999  ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี63

   
   
   

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู