ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

99999 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  17-7-66
99999 ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
99999 กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  
99999  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
99999 หลีกเลี่ยงเส้นทาง เข้า-ออก ⛔  เนื่องจากกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง  
99999 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 
 99999  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
99999 ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566       4-1-66    
99999 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักกีฬาเยาวชน (ต้านยาเสพติด) ครั้งที่22/2566      9-12-65
99999 ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุสุขวิทยบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      9-12-65
99999 อบต.บึงมะลู : เพื่อโลก เพื่อเรา มาแยกขยะกันเถอะ
99999 รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ 2564 ของอบต.บึงมะลู
99999 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2565 28-03-2565
99999 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   23-2-65
99999 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    23-2-65
99999 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ      18-2-65    
99999 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7-2-65 
99999 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 1-12-64
99999 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 7-10-64 
99999 ประกาศปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนเยาะ หมู่ 6 - บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20   27-9-64
99999 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเปือย ที่ 10     27-9-64
99999

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   23-7-64

99999 ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู   23-6-64
99999 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  2564    21-5-64
99999 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   2564    19-5-64
99999 ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ 2564 29-4-64
99999 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของปีงบประมาณ 2563     26-01-64
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่องสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2563    26-04-63
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบีงมะลู เรื่อง สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2564    26-04-64
99999 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        11-3-64
 99999  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒   21 ม.ค. 64
 99999  กิจกรรมนำร่อง ตำบลบึงมะลู   11 ม.ค. 64
 99999  เชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
 99999  ประกาศเรื่องระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ2564
 99999  ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี63

   
   
   

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู