ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

99999 ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ 2564 29-4-64
99999 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของปีงบประมาณ 2563     26-01-64
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่องสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2563    26-04-63
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบีงมะลู เรื่อง สถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2564    26-04-64
99999 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        11-3-64
 99999  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิทย์บึงมะลู รุ่นที่ ๒   21 ม.ค. 64
 99999  กิจกรรมนำร่อง ตำบลบึงมะลู   11 ม.ค. 64
 99999  เชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
 99999  ประกาศเรื่องระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ2564
 99999  ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี63

   
   
   

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู