กองคลัง

                                                                                                   กองคลัง

   x1  
   นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
x2    x3
 นางสาวนิภาวรรณ   มูลคำเหลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวจุฑามาศ  เสนาพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

   
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ 
   
 naix4    x5
 นางนัยราช    วรรักษ์วัฒนาพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นางลักษิณา  ดวงงาม
นักวิชาการคลัง
 4x6    bkwomen2
 นางสาวจันทรวิมล  อินทรจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   นางรัชนี  ทาขันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 bkwomen2    bkman1
 นางสาวฉัตรทิพย์  อินทร์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
   นายธนวัฒน์  บุดดีภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลังติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1