การป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562- 2564 )
ประกาศเรื่องระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ผลการดำเนินงานผู้มาร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 พฤษภาคม 2564)

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer