การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 -2570)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
-รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562- 2564 )
ประกาศเรื่องระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ผลการดำเนินงานผู้มาร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563-30 พฤษภาคม 2564)

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web