คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

99999

คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง

99999  คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
 99999 คู่มือระเบียบ กฏหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 99999 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 99999 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 99999  คู่คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่นสำหรับ อปท.
 99999 คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 99999 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
99999 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 99999 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
99999 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
99999 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
99999 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
99999 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
99999 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
99999 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
99999 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
99999 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
99999 คู่มือการจัดทำงบประมาณ
99999 คู่มือการใช้งานระบบ เบิกจ่ายตรง สปสช.
99999 คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC
99999 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
99999 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99999 คู่มือปฎิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
99999 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
99999 คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
99999 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
99999 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
   ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1