แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  รอบเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  (ทุกกอง)


 

 

 

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer