*งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

99999 ปฏิบัติภารกิจ ระงับเหตุ "อัคคีภัย" (ไฟไหม้ป่า) ณ บ้านหนองเม็ก 10/03/67 10/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ ค่ายปืนใหญ่มหาราช 08/03/2567 08/03/2567
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ หมู่ที่ 5 บ้านโนนแสนคำ 08/03/2567 08/03/2567
99999 อบรมเชิงปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง (ด่านชุมชนปากหวาน) 07/03/2567
99999 *ปฏิบัติภารกิจการบริการวัด พิธีแลองสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดบ้านตาแท่น 07/03/2567 07/03/2567
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงมะลู 07/03/2567 07/03/2567
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนบ้านตาแท่น 07/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ บ้านศรีสะอาด 07/03/67
99999 งานกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บึงมะลู 07/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงมะลู 07/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่5 บ้านโนนแสนคำ 07/03/67
99999 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บึงมะลู ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังไฟป่า ''ผามออีแดง'' 07/03/67
99999 ตำบลขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อบต.บึงมะลู) 07/03/67
99999 พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุด่วนสาธารณภัย แจ้ง 07/03/67
99999 งดการเผาในที่โล่งแจ้ง เร่งหยุดปัญหาฝุ่น 07/03/67
99999 *น้ำประหาไม่ไหล ท่อประปาแตก โทรด่วน 20/02/67 07/03/67
99999 ช่วยกันแยกช่วยกันลดหมดปัญหาขยะ 20/02/67 07/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ ค่ายปืนใหญ่มหาราช (จำนวน 6,000 ลิตร) 20/802/67 07/03/67
99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ ระบบประปาบ้านโนนดู่ (จำนวน 6,000 ลิตร) 07/03/67
99999 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูสนองนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 10/02/67
 99999 ภารกิจบริการประชาชนแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้ง  10/02/67
 99999 อุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน  10/02/67
 99999 ปฏิบัติการร่วมกับกองช่าง (การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)  10/02/67
 99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนบ้านตาแท่น  10/02/67
 99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านโนนดู่  10/02/67
 99999 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค งานฌาปนกิจ บ้านหนองศาลา  10/02/67
 99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านโนนดู่  10/02/67
99999 สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลู 10/02/67
99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านโนนดู่ 10/02/67
99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ ค่ายทหาร 10/02/67
99999 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อของบประมาณเงินอุดหนุน (บ้านโนนดู่-ตาแท่น) 10/02/67
99999 แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านโนนดู่ 10/02/67
 99999    10/02/67