ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สแกนผ่าน qrcode ได้ที่  ข้างล่างไฟล์ประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงมะลู ลดการเผากำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด
เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

   8886
 8885    8887
     

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566หลีกเลี่ยงเส้นทาง เข้า-ออก ⛔  เนื่องจากกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง  

หลีกเลี่ยงเส้นทาง เข้า-ออก ⛔  เนื่องจากกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำลังดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น
บ้านน้ำขวบ ม.2 ไปบ้านศรีสะอาด ม.13 โดยมีการทำงานของเครื่องจักรกล บนถนนเส้นดังกล่าวตลอดทั้งวัน จึงขอให้ประชาชนที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้ในการเดินทาง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง (ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ) วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู