ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ประกาศปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนเยาะ หมู่ 6 - บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20

ประกาศปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนเยาะ หมู่ 6 - บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ในเขต อบต.บึงมะลู ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเปือย ที่ 10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเปือย ที่ 10

ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 

ประกาศเรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  23-6-64

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู