ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 76 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 76 รายการ


คำสั่งแต่งตั้งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คำสั่งแต่งตั้งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์


 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงมะลู ลดการเผากำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด
เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

   8886
 8885    8887
     

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สแกนผ่าน qrcode ได้ที่  ข้างล่างไฟล์ประกาศ