ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  ได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ในเขต อบต.บึงมะลู ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ