ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม 

ลำดับ ประมวลจริยธรรม วันที่
 1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  16-1-66
 2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  16-1-66
 3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  16-1-66