กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    01  
    นายสุพรรณ  อนุทุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   08ramitaprachan
07phayompromchart 
 นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นางรมิตา  ประจันทร์
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางสาวพยอม  พราชาติ
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 04jujaratbutrad  05natchapraphan  03gunaponyaken
 นางจุฬารัตน์  บุตรราช
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางณัชชา  ประพันธ์ 
ครู ค.ศ.1 
 นางสาวกรรณาภรณ์  ยาเคน
ครู  ค.ศ. 1
 09warunyataorad    
 นางวรัญญา  เตารัตน์
ครู ค.ศ. 1
 นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ
ครู ค.ศ. 1
 
     
     
     
     
     
     

 edu1

 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer