กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    po1  
    นายสุพรรณ  อนุทุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   08ramitaprachan
07phayompromchart 
 นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นางรมิดา  ประจันทร์
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางสาวพยอม  พรมชาติ
ครู ค.ศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
 04jujaratbutrad  05natchapraphan  03gunaponyaken
 นางจุฬารัตน์  บุตราช
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางณัชชา  ประพันธ์ 
ครู ค.ศ.1 
 นางสาวกรรณาภรณ์  ยาเคน
ครู  ค.ศ. 1
 09warunyataorad    02rinvadeedumrung
 นางวรัญญา  เตารัตน์
ครู ค.ศ. 1
 นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ
ครู ค.ศ. 2
 นางรินทร์วดี ดำรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ภารกิจ
 11wipawanprasongseung  13somkidchypradub  14suwapatbutrad
 นางสาววิภาวัลย์  ประสงค์เสียง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสมคิด  ฉายประดับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสุวภัทร  บุตรราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 sirirat  12seesudapaotong  rin2
 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาวศรีสุดา  เถาว์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาววรินทร์  นนทการ
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป

 

 

 

 

vasana

pha
 ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
 นางสาววาสนา  เทียมวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
 นางสาวผกากรอง  พากเพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
     
นางทอง่จันทร์   สิทธิ
คนงานทั่วไป
   
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                   ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                      ตำแหน่งว่าง
                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                    ตำแหน่งว่าง
                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
     

 

 

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1