ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7-2-65

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 7-2-65