ผู้นำชุมชน

ผู้นำชุมชน

     
  นางเข็มพร เพ็งจันทร์
กำนันตำบลบึงมะลู
 
     
 นางสมบัติ  องอาจ
ผู้ใหญ่บ้านบึงมะลูหมู่ที่ 1
    นายประโยชน์  ตั้งมั่น
ผู้ใหญ่บ้านน้ำขวบ หมู่ที่ 2
     
นายสมคิด  พุทธาสมศรี
ผู้ใหญ่บ้านตาแท่น หมู่ที่ 3
  นางสมบัติ  สายพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4
     
 นายสมจิตร  คำแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ 5
   นายสมนึก  วงษ์พานิชย์
ผู้ใหญ่บ้านโนนเยาะ  หมู่ที่ 6
     
นายทวีศักดิ์  สวัสดี
ผู้ใหญ่บ้านโนนศิริ  หมู่ที่ 7
  นายปราศัย  แบบอย่าง
ผู้ใหญ่บ้านหนองศาลา  หมู่ที่ 8
 
 นายพงษ์พิพัฒน์  ดีเสมอ
ผู้ใหญ่บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 9
   นางเข็มพร  เพ็งจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10
   
 นายทองสา  สายทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านถนนวิหาร หมู่ 11
   นายบุญมา  แกล้วกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหนองตาอุด หมู่ 12
     
 นายพรอนันต์  สีมาบุตร
ผู้ใหญ่บ้านศรีสะอาด หมู่ 13
   นายจันทร์  อ้วนหินกอง
ผู้ใหญ่บ้านตาแท่นตะวันออก  หมู่ 14
     
 นายนิต  ปัตเนตร
ผู้ใหญ่บ้านศรีลำดวน หมู่ 15
   นางประมูล  แตะต้อง
ผู้ใหญ่บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ 16
 
นางหนูพิษ สติปัญ
ผู้ใหญ่บ้านโนนเกตุ หมู่ 17
  นางวิลัย  สนทะยา
ผู้ใหญ่บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ 18
 
 นางบัวสอน  ศรีรักษา
ผู้ใหญ่บ้านถนนวิหารใต้  หมู่ 19
   นางพวงพยอม แบบอย่าง
ผู้ใหญ่บ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20
     

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1