หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

     
                 plud65  
  นางจรัญญา  กันยามัย
ปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 061-445-3524
 
     
 นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 081-266-3115
   นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 080-738-88759
     
 นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 094-902-6705
   นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
เบอร์ติดต่อ 081-266-3115
   po1  
 

นายสุพรรณ  อนุทุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
เบอร์ติดต่อ 083-251-5796

 
     
     

 

 

 

 

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1