กองช่าง

                                                                                            กองช่าง

   pr4 4  
   นายประเสริฐ  พรมชาติ
ตำแหน่งรองปลัด 
รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 
 wi1    ji1
 นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ
นายช่างไฟฟ้า
   นางจินดา  มากชู
เจ้าพนักงานธุรการ
                 กำลังตกแต่งภาพ    bkman1
 -
เจ้าพนักงานประปา
   นายช่าง  โยธา  (ว่าง)
 bkman1    bkman1
นายอุทัยพร  พรมชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  นายพรชิต  ทาขันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
bkman1   bkman1
นายสุประกิจ  สัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
  ตำแหน่งว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
 top 1    
              นายชัยรัตน์  กิ่มเกลี้ยง
                 นายช่าง โยธา
   
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy