กองช่าง

                                                                                            กองช่าง

   pr4 4  
   นายประเสริฐ  พรมชาติ
รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 
 wi1    ji1
 นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ
นายช่างไฟฟ้า
   นางจินดา  มากชู
เจ้าพนักงานธุรการ
 222    bkman1
 นายธานี  ทองบ่อ
เจ้าพนักงานประปา
   นายช่าง  โยธา  (ว่าง)
 bkman1    bkman1
นายอุทัยพร  พรมชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  นายพรชิต  ทาขันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
bkman1   bkman1
นายสุประกิจ  สัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
  นายรัฐตกรานต์ บุตะเคียน
พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer