ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงมะลู ลดการเผากำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด
เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

   8886
 8885    8887