สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

 

 4

 
  นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
  0787799562
 

 8

 

 2

นายไพทูรย์ โสสว่าง
เลขานุการสภาฯ  
0848265535
  นายกล้าหาญ ตั้งมั่น
รองประธานสภาฯ 
0801656294
1 

 

2

นางสาวทองคำ ประชัน
มาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 1 
0807219353
  นายกล้าหาญ ตั้งมั่น 
  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 2  
0801656294

 3
 
4
นายพิทักษ์ เบ้าคำ
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 3 
0916649845
  นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 4
  0787799562 
 5    6
นายจำปี ชาติมนตรี
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 5 
0933817569
  นายศักดิ์ชัย อินตะนัย
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 6 
0926482188
 7    
8
นายมังกร พรมโสภา
 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 7 
0887115506
  นายไพทูรย์ โสสว่าง
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 8 
0848265535
 
9

  10
นายอำพร โพธิ์หนองบัว
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 9 
0933855261
  นายสุนี ไชยโคตร
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 10 
0862615753
 11  
12
นายสุริยันต์ กันตรี
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 11 
0857025534
  นายทองปอน บัวดี
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 12 
0828670368
 
13
  14
นางบุญมา วงษาบุตร
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 13 
0930735009
  นางสมพร ประสงค์
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 14 
0878747498

15
  16
นายประกรณ์ บุญเชื่อม
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 15 
0935479750
  นายอนนต์ มีใจ
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 16 
0887806110
17   
18
นางสมใจ ศรีเมือง
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 17 
0870980623
  นางกนกนาถ นันทะพันธ์
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 18 
0650822654

19
   
20
นายชัยรัตน์ โพธิ์วัง
 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 19 
0852090599
  นายสุพิน เกยมาศ
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 20 
0813962895
     
     
     
     

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web