สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด

   
  นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
นายสุริยน บุญนำ
นิติกร
  นายปิตุพร  มากชู
นักพัฒนาชุมชน
 
นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 
นักจัดการงานทั่วไป
  จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายอดินันท์  กายชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางไอยลดา ผิวหอม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 ploy 1    
นางนุสบา กิ่มเกลี้ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ตำแหน่งว่าง
นักตรวจสอบภายใน 
     
 น.ส.กัญญ์กุลณัช  แก้วลา
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   นายถวิล มีศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
        bkman1         bkman1
 นายอรรถพล  ดำรงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   นายอินทรี หินเงิน 
พนักงานขับรถยนต์
     
 -ว่าง-
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.สุติมา  นวนงาม
ผช.จพน.ประชาสัมพันธ์
        bkman1    
 นายบุญธรรม ประจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 นางสาวนุชราภรณ์ แก่นกุหลาบ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     
นายวิทยา  อินวันนา
ผช.นักวิชาการคอมฯ
  น.ส.พยอม บุญยก
คนงานทั่วไป
          
            นางสาวคงคา  มั่นชาติ 
                  คนงานทั่วไป
            นายนพรัตน์  ประพันธ์
                   คนสวน
                bkman1
                      -ว่าง-
              พนักงานดับเพลิง
          นายจันทร์  แสนกล้า
         พนักงานดับเพลิง
        x 1    bkman1
          นายศรัทธา  ปรารมย์
                     ยาม
 

          นายวิชัย  เถาว์คำ
             นักการภารโรง

     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy