สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด

   
  นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
  ed011   
 

นายจักรกฤษ  จันทรอัมพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 
นายสุริยน บุญนำ
นิติกร
  นายปิตุพร  มากชู
นักพัฒนาชุมชน
 
นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 
นักจัดการงานทั่วไป
  จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายอดินันท์  กายชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางไอยลดา ผิวหอม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 ploy 1    
นางนุสบา กิ่มเกลี้ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ตำแหน่งว่าง
นักตรวจสอบภายใน 
     
 น.ส.กัญญ์กุลณัช  แก้วลา
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   นายถวิล มีศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
        bkman1         bkman1
 นายอรรถพล  ดำรงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   นายอินทรี หินเงิน 
พนักงานขับรถยนต์
 seang1    
 นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.สุติมา  นวนงาม
ผช.จพน.ประชาสัมพันธ์
        bkman1    
 นายบุญธรรม ประจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 นางสาวนุชราภรณ์ แก่นกุหลาบ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     
นายวิทยา  อินวันนา
ผช.นักวิชาการคอมฯ
  น.ส.พยอม บุญยก
คนงานทั่วไป
          
            นางสาวคงคา  มั่นชาติ 
                  คนงานทั่วไป
            นายนพรัตน์  ประพันธ์
                   คนสวน
                bkman1
                      -ว่าง-
              พนักงานดับเพลิง
          นายจันทร์  แสนกล้า
         พนักงานดับเพลิง
        x 1    bkman1
          นายศรัทธา  ปรารมย์
                     ยาม
 

          นายวิชัย  เถาว์คำ
             นักการภารโรง

     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web