สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด

   
  นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
นายสุริยน บุญนำ
นิติกร
  นายปิตุพร  มากชู
นักพัฒนาชุมชน
 
นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 
นักจัดการงานทั่วไป
  จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายอดินันท์  กายชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางไอยลดา ผิวหอม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 ploy 1    
นางนุสบา กิ่มเกลี้ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ตำแหน่งว่าง
นักตรวจสอบภายใน 
     
 น.ส.กัญญ์กุลณัช  แก้วลา
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   นายถวิล มีศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
        bkman1         bkman1
 นายอรรถพล  ดำรงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   นายอินทรี หินเงิน 
พนักงานขับรถยนต์
     
 นายภานุรัตน์ คำเกษ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.สุติมา  นวนงาม
ผช.จพน.ประชาสัมพันธ์
        bkman1    
 นายบุญธรรม ประจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 นางสาวนุชราภรณ์ แก่นกุหลาบ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     
นายวิทยา  อินวันนา
ผช.นักวิชาการคอมฯ
  น.ส.พยอม บุญยก
คนงานทั่วไป
          
            นางสาวคงคา  มั่นชาติ 
                  คนงานทั่วไป
            นายนพรัตน์  ประพันธ์
                   คนสวน
        bkman1        bkman1
              นายวิชัย  เถาว์คำ
              พนักงานดับเพลิง
          นายจันทร์  แสนกล้า
         พนักงานดับเพลิง
        x 1    
          นายศรัทธา  ปรารมย์
                     ยาม
            นักการภารโรง
           ตำแหน่งว่าง
     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy