การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

99999 ประกาศการแต่งกายชุดปฏิบัติการสีกากีของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
99999 -นโยบายการกำกับดุแลองค์กรที่ดี
99999 -ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
99999 -ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
99999 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 ปี 2565
99999 -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี 2565
99999 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ อบต.บึงมะลู พ.ศ.2565
99999 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
99999 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี 2564
99999 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
99999 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
99999 นโยบายการกำกับดุแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
99999 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
99999 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 99999  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
 99999  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรม พ.ศ. 2564-2566
 99999  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 99999  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 99999 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 99999  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 99999  แผนพัฒนาบุคลากร
 99999  คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2564
99999 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564
99999 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
99999  
99999  
99999  
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web