การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

99999 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
99999 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
99999 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูเรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูประจำปีงบประมาณ 2566- 2568
99999 ประกาศการแต่งกายชุดปฏิบัติการสีกากีของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
99999 -นโยบายการกำกับดุแลองค์กรที่ดี
99999  
99999 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
99999 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
99999 -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี 2565
99999 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ อบต.บึงมะลู พ.ศ.2565
99999 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
99999 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี 2564
99999 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
99999 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
99999 นโยบายการกำกับดุแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
99999 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
99999 แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 99999  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
 99999  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรม พ.ศ. 2564-2566
 99999  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 99999  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 99999 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 99999  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 99999  แผนพัฒนาบุคลากร
 99999  คำสั่ง เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2564
99999 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564
99999 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
99999  
99999  
99999  

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1