การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู พ.ศ. 2564

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทชำนาญการ

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา