คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการใช้งานระบบ E-service 
12 ข้อควรรู้พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

คู่มือแนะนำการใช้งานTH-WIFIณ.อาคารอเนกประสงค์บึงมะลู
คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เรื่อง การเผยแพร่คู่มือสำหรับบริการประชาชน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ประกาศเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1