กิจกรรม/ผลงาน(news)

กิจกรรม/ผลงาน(news)

99999 ถังดักไขมัน สำหรับ ศพด.ในเขตบึงมะลู 
99999 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 2565 --
99999 กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับอำเภอ ครั้งที่1 ณ บ้านโนนเยาะ
99999 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะ 2565 -
99999 กิจกรรม (Big Cleaning Day) มกราคม 2565
99999 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัฒกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการตลาดออนไลน์ 8-9 ธันวาคม 2565
99999 ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ นพค.ที่53 ประจำปี 2565
99999 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและองค์กรผู้สูงอายุ คุณพ่อบัวทองบุญยก 13 เมษายน 2565
99999 โครงการพัฒนาอาชีพ การถักไหมพรม ชมรมคนพิการตำบลบึงมะลู 30 กันยายน 2565
99999 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 8 กรกฏาคม 2565
99999 โครงการรณรงค์ควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2565*
99999 อบต.บึงมะลู ได้เชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคมท้องถิ่น วันที่ 20/12/2565
99999 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.ชาญชัย ร่มเย็นรอง ผอ.สนภ.5 นทพ.(บ) เป็นประธานส่งมอบแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
99999 โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน / ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
99999 ประชุมสัญจรที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงมะลู ณ บ้านถนนวิหาร  วันที่ 12 มกราคม 2566
99999 ;วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ร่วมกับชาวบ้านบึงมะลูจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียน  ทำนายฝนประจำปี 2565 ณ วัดบ้านบึงมะลู 
99999 ประชุมสัญจรของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
99999 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. การประชุมหารือพิจารณาทบทวน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
99999 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็นประธานในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 
99999 วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ ตอบแบบสอบถาม EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
99999 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รร.ผู้สุงอายุสุขวิทยบึงมะลู กับ กองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร ผ่านระบบ google meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของ อบต. บึงมะลู
99999 วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมสภาครั้งแรก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
99999   วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
99999

    วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

99999

    อบรม ผอ.กต.อบต. /ปธ.กปน.กกต.อบต. วันที่11พย.2564 ผ่านระบบzoom ณ.ห้องประชุม อบต.บึงมะลู

   ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1