วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ ตอบแบบสอบถาม EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ตอบแบบสอบถาม EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

eit 35 1

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web