อบรม ผอ.กต.อบต. /ปธ.กปน.กกต.อบต. วันที่11พย.2564 ผ่านระบบzoom ณ.ห้องประชุม อบต.บึงมะลู

 

อบรม ผอ.กต.อบต. /ปธ.กปน.กกต.อบต. วันที่11 พฤศจิกายน  2564 ผ่านระบบzoom ณ.ห้องประชุม อบต.บึงมะลู
 

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web