วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

   
 poster 10 2023 cre

 

31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนดคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
คือ “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

#วันงดสูบบุหรี่โลก
#31พฤษภาคม
#WNTD2023
#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 
 Poster Quit smoke 1