แก่งตะวัน

แก่งตะวัน

 

 pics 6002 2  

 

แก่งตะวันเป็นลำน้ำธรรมชาติไหลตลอดปี ที่มีลักษณะเป็นโตรกธารโขดหิน
ลานหินหาดทรายและเกาะแก่งขนาดเล็กตื้นๆมีค?วามลึกประมาณ 1.50 เมตร
มีน้ำไหลตามโตรกหินคล้ายๆน้ำตก มีความยาวตามลำน้ำ 200 เมตร
กินพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ห่างจากบ้านบึงมะลู 4.5 ก.ม.ตั้งอยู่รอยต่อระหว่าง ต.รุง และ
ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 pics 6002 3 pics 6002 4