วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ร่วมกับชาวบ้านบึงมะลูจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียน  ทำนายฝนประจำปี 2565 ณ วัดบ้านบึงมะลู 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ร่วมกับชาวบ้านบึงมะลูจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเสี่ยงเทียน 
ทำนายฝนประจำปี 2565 ณ วัดบ้านบึงมะลู 

loy16 11 65


นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็นประธานในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็นประธานในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู 

info6

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. การประชุมหารือพิจารณาทบทวน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต. การประชุมหารือพิจารณาทบทวน ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

info25 10 65

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ ตอบแบบสอบถาม EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ตอบแบบสอบถาม EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

eit 35 1

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web