อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะ 2565 -

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกขยะ 2565
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 2565 "แยกก่อนทิ้ง" และหลักการ3ช (3rs)

รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3rs
จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
การเก็บรวมรวมขยะอันตราย เพื่อนำส่งไปกำจัดตามหลักวิชาการ

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับอำเภอ ครั้งที่1 ณ บ้านโนนเยาะ

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับอำเภอ ครั้งที่1 ณ บ้านโนนเยาะ


ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web