รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web