กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    po1  
    นายสุพรรณ  อนุทุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   08ramitaprachan
07phayompromchart 
 นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นางรมิดา  ประจันทร์
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางสาวพยอม  พรมชาติ
ครู ค.ศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
 04jujaratbutrad  05natchapraphan  03gunaponyaken
 นางจุฬารัตน์  บุตราช
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางณัชชา  ประพันธ์ 
ครู ค.ศ.1 
 นางสาวกรรณาภรณ์  ยาเคน
ครู  ค.ศ. 1
 09warunyataorad    02rinvadeedumrung
 นางวรัญญา  เตารัตน์
ครู ค.ศ. 1
 นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ
ครู ค.ศ. 2
 นางรินทร์วดี ดำรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ภารกิจ
 11wipawanprasongseung  13somkidchypradub  14suwapatbutrad
 นางสาววิภาวัลย์  ประสงค์เสียง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสมคิด  ฉายประดับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสุวภัทร  บุตรราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 sirirat  12seesudapaotong  rin2
 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาวศรีสุดา  เถาว์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาววรินทร์  นนทการ
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป

 

 

 

 

vasana

pha
 ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
 นางสาววาสนา  เทียมวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
 นางสาวผกากรอง  พากเพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
     
นางทอง่จันทร์   สิทธิ
คนงานทั่วไป
   
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                   ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                      ตำแหน่งว่าง
                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                    ตำแหน่งว่าง
                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
     

 

 

กองคลัง

                                                                                                   กองคลัง

   x1  
   นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
x2    x3
 นางสาวนิภาวรรณ   มูลคำเหลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวจุฑามาศ  เสนาพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

   
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ 
   
 naix4    x5
 นางนัยราช    วรรักษ์วัฒนาพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นางลักษิณา  ดวงงาม
นักวิชาการคลัง
 4x6    bkwomen2
 นางสาวจันทรวิมล  อินทรจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   นางรัชนี  ทาขันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
     กองช่าง

                                                                                            กองช่าง

   pr4 4  
   นายประเสริฐ  พรมชาติ
ตำแหน่งรองปลัด 
รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 
 wi1    ji1
 นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ
นายช่างไฟฟ้า
   นางจินดา  มากชู
เจ้าพนักงานธุรการ
                 กำลังตกแต่งภาพ    bkman1
 -
เจ้าพนักงานประปา
   นายช่าง  โยธา  (ว่าง)
 bkman1    2222
นายอุทัยพร  พรมชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  นายพรชิต  ทาขันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
bkman1   bkman1
นายสุประกิจ  สัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
  ตำแหน่งว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
 top 1    pla1
              นายชัยรัตน์  กิ่มเกลี้ยง
                 นายช่าง โยธา
  นางสาวศิริรัตน์  บุญเชื่อม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 

สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด

   
  นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
  ed011   
 

นายจักรกฤษ  จันทรอัมพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
 
นายสุริยน บุญนำ
นิติกร
  นายปิตุพร  มากชู
นักพัฒนาชุมชน
 
นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 
นักจัดการงานทั่วไป
  จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายอดินันท์  กายชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางไอยลดา ผิวหอม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 ploy 1    
นางนุสบา กิ่มเกลี้ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ตำแหน่งว่าง
นักตรวจสอบภายใน 
     
 น.ส.กัญญ์กุลณัช  แก้วลา
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   นายถวิล มีศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
        bkman1         bkman1
 นายอรรถพล  ดำรงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   นายอินทรี หินเงิน 
พนักงานขับรถยนต์
 seang1    
 นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.สุติมา  นวนงาม
ผช.จพน.ประชาสัมพันธ์
        bkman1    
 นายบุญธรรม ประจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 นางสาวนุชราภรณ์ แก่นกุหลาบ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     
นายวิทยา  อินวันนา
ผช.นักวิชาการคอมฯ
  น.ส.พยอม บุญยก
คนงานทั่วไป
          
            นางสาวคงคา  มั่นชาติ 
                  คนงานทั่วไป
            นายนพรัตน์  ประพันธ์
                   คนสวน
                bkman1
                      -ว่าง-
              พนักงานดับเพลิง
          นายจันทร์  แสนกล้า
         พนักงานดับเพลิง
        x 1    bkman1
          นายศรัทธา  ปรารมย์
                     ยาม
 

          นายวิชัย  เถาว์คำ
             นักการภารโรง

     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web