หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

   kleng1  
 

                                                                                                                                      นางสาวสุมาลี    คำบาล

                                                                                                                         นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

 กองช่าง

                                                                                            กองช่าง

   pr4 4  
   นายประเสริฐ  พรมชาติ
ตำแหน่งรองปลัด 
รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 
 wi1    ji1
 นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ
นายช่างไฟฟ้า
   นางจินดา  มากชู
เจ้าพนักงานธุรการ
                 กำลังตกแต่งภาพ    bkman1
 -
เจ้าพนักงานประปา
   นายช่าง  โยธา  (ว่าง)
 bkman1    2222
นายอุทัยพร  พรมชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  นายพรชิต  ทาขันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
bkman1   bkman1
นายสุประกิจ  สัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
  ตำแหน่งว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
     pla1
                นางสาวศิริรัตน์  บุญเชื่อม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    po1  
    นายสุพรรณ  อนุทุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   08ramitaprachan
07phayompromchart 
 นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นางรมิดา  ประจันทร์
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางสาวพยอม  พรมชาติ
ครู ค.ศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
 04jujaratbutrad  05natchapraphan  03gunaponyaken
 นางจุฬารัตน์  บุตราช
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
 นางณัชชา  ประพันธ์ 
ครู ค.ศ.1 
 นางสาวกรรณาภรณ์  ยาเคน
ครู  ค.ศ. 1
 09warunyataorad    02rinvadeedumrung
 นางวรัญญา  เตารัตน์
ครู ค.ศ. 1
 นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ
ครู ค.ศ. 2
 นางรินทร์วดี ดำรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ภารกิจ
 11wipawanprasongseung  13somkidchypradub  14suwapatbutrad
 นางสาววิภาวัลย์  ประสงค์เสียง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสมคิด  ฉายประดับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 นางสุวภัทร  บุตรราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ภารกิจ
 sirirat  12seesudapaotong  rin2
 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาวศรีสุดา  เถาว์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
 นางสาววรินทร์  นนทการ
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป

 

 

 

 

vasana

pha
 ผู้ดูแลเด็ก
ตำแหน่งว่าง
 นางสาววาสนา  เทียมวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
 นางสาวผกากรอง  พากเพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ
     
นางทอง่จันทร์   สิทธิ
คนงานทั่วไป
   
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                   ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
                     ตำแหน่งว่าง
                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                      ตำแหน่งว่าง
                  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                    ตำแหน่งว่าง
                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
     

 

 

กองคลัง

                                                                                                   กองคลัง

   x1  
   นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
x2    x3
 นางสาวนิภาวรรณ   มูลคำเหลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวจุฑามาศ  เสนาพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

   
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ 
   
 naix4    x5
 นางนัยราช    วรรักษ์วัฒนาพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นางลักษิณา  ดวงงาม
นักวิชาการคลัง
 4x6    bkwomen2
 นางสาวจันทรวิมล  อินทรจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   นางรัชนี  ทาขันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 bkwomen2    bkman1
 นางสาวฉัตรทิพย์  อินทร์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
   นายธนวัฒน์  บุดดีภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลังติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

eit66 web