36.หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36.หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy