Notice: unserialize(): Error at offset 430037 of 430047 bytes in /home/irh10416/domains/buengmalu.go.th/public_html/main/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 - อบต. บึงมะลู ม. 2 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู โทร 045-922-4672 , โทรสาร 045-969-762 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer copy