กองคลัง

                                                                                                   กองคลัง

   x1  
   นางศรีประไพ  เทียบเปรียบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
x2    x3
 นางสาวนิภาวรรณ   มูลคำเหลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวจุฑามาศ  เสนาพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 bkwomen2

 

   
นักวิชาการพัสดุ (ว่าง)    
 naix4    x5
 นางนัยราช    วรรักษ์วัฒนาพร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   นางลักษิณา  ดวงงาม
นักวิชาการคลัง
 4x6    bkwomen2
 นางสาวจันทรวิมล  อินทรจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   นางรัชนี  ทาขันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
     กองช่าง

                                                                                            กองช่าง

   pr4 4  
   นายประเสริฐ  พรมชาติ
รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง
 
 wi1    ji1
 นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ
นายช่างไฟฟ้า
   นางจินดา  มากชู
เจ้าพนักงานธุรการ
 222    bkman1
 นายธานี  ทองบ่อ
เจ้าพนักงานประปา
   นายช่าง  โยธา  (ว่าง)
 bkman1    bkman1
นายอุทัยพร  พรมชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  นายพรชิต  ทาขันทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
bkman1   bkman1
นายสุประกิจ  สัตพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
  นายรัฐตกรานต์ บุตะเคียน
พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     

สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัด

   
  นางสาววัชนีย์  สาระวัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
นายสุริยน บุญนำ
นิติกร
  นายปิตุพร  มากชู
นักพัฒนาชุมชน
 
นางมัชลี  ศรีสวัสดิ์ 
นักจัดการงานทั่วไป
  จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายอดินันท์  กายชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางไอยลดา ผิวหอม
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
     
 น.ส.กัญญ์กุลณัช  แก้วลา
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   นายถวิล มีศรี
ผช.นักวิชาการเกษตร
        bkman1         bkman1
 นายอรรถพล  ดำรงค์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   นายอินทรี หินเงิน 
พนักงานขับรถยนต์
     
 นายภานุรัตน์ คำเกษ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   น.ส.สุติมา  นวนงาม
ผช.จพน.ประชาสัมพันธ์
        bkman1    
 นายบุญธรรม ประจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

 นางสาวนุชราภรณ์ แก่นกุหลาบ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     
นายวิทยา  อินวันนา
ผช.นักวิชาการคอมฯ
  น.ส.พยอม บุญยก
คนงานทั่วไป
          
            นางสาวคงคา  มั่นชาติ 
                  คนงานทั่วไป
            นายนพรัตน์  ประพันธ์
                   คนสวน
        bkman1        bkman1
              นายวิชัย  เถาว์คำ
              พนักงานดับเพลิง
          นายจันทร์  แสนกล้า
         พนักงานดับเพลิง
        x 1    
          นายศรัทธา  ปรารมย์
                     ยาม
   
     
     
เส้นทางสู่อบต.บึงมะลู

ติดต่อเรา

footer