ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล