สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562