สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563