สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2563 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2563