แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21-2-65
รายงานแสดงผลการดำเนินการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2564 (ไตรมาสที่1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563    
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563    
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562    

ติดต่อเรา

contaceout

แบบวัดการรับรู้EIT

05eit1