แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง